ஆநிரை கவர்தல்


அம்மா ஸ்தோத்திரம்

ஹி… தோத்திரம்

என்ன பண்ணுரீங்க

நான் சும்மாத்தான் இருக்கியன்

சந்தோசம், கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்

சாரு சாய குடுச்சிதியளா இல்ல சருவத்து எடுக்கட்டா

கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், குடுங்கம்மா, கர்த்தர் உங்களை ரொம்ப ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். பிள்ளைகள் இருக்காங்கல்லியா?

ஓஞ்சாரே, பய பாலிடெக்கு படிச்சுதான், மவ பன்னெண்டு படிச்சுட்டு நிக்குதா. அவரு வெளிநாட்டுல கொத்தவேல செய்யுதாரு.

ஸ்தொத்திரம் ஸ்தொத்திரம். கர்த்தாவே இவர்களை ஆசீர்வதியும்.

சாரு செபிக்கணும். அவரு வரும்ப எனக்க மவளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிளையா பாத்து நான் கெட்டிகுடுத்தா போரும். ஆண்டவருக்கு நான் செய்யவேண்டியத பாக்கியில்லாத செய்யுதேன்.

கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள்வார்.

நாம் முழங்கால்படியிட்டு கர்த்தருடய பாதத்தில் நம்முடைய வேண்டுதல்களையும் விண்ணப்பங்களையும் அவருடைய பெரிதான கிருபையையும் இரக்கத்தையும் வேண்டி ஏரெடுப்போம்.

ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஹல்லேலூயா…
ஸ்தோத்திரம்….குளோரி, குளோரி, குளோரி, குளோரி, ஹல்லேலூயா… தேங்க்யு ஜீஸஸ், ஓ… தேங்க்யு ஜீஸஸ், தேங்க்யு ஜீஸஸ், ஆமேன் இயேசுவே, வாரும் கர்த்தாவே…..

ஆவியானவரே வாருமப்பா….. ஓ பலபலபலபல ரிஷலபலபல …. கர்த்தர் இந்த குடும்பத்தைக் காக்கிரீர், ரீலாபல ரிச்சலபல பல…… சேனைகளின் தேவன் வல்லமையுள்ளவர்…….ரிகலா பலஷத் இச்சத பல பல…… ஆனாதி தேவனே எங்கள் அடைக்கலமானோரே…… ஸ்தோத்திரமப்பா….
குளோரி, குளோரி, குளோரி, ஹல்லேலூயா……கர்த்தாருடைய கரம் இறங்குவதை நான் காண்கின்றேன்! ஆவியானவருடைய பிரஸன்னாத்தை நான் காண்கிறேன், இந்த வீட்டைச்சுற்றி சுடரொளி பட்டையத்துடன் கூடிய தூதர்களைக் காண்கிறேன் ஹல்லேலூயா…ஹல்லேலூயா…
ஹல்லேலூயா…ஹல்லேலூயா… ஆமேன்…

அன்பின் தேவனே, பரலோக ராஜாவே, பூரண சர்குணரே பரிசுத்தரே உம்மை துதிக்கிரோம். பரிசுத்தரே பரம பிதாவே உம்மை மகிமைப்படுத்துகிரோம். அருமைய்யான இந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் கண்ணோக்கிப்பார்த்து, ரிச்சல பல ஓஷால பல ரீஷா பலபல…… அருமையான ஒரு மணாமகனை தருகிறீர்….. ஆமேன்……ஹல்லேலூயா… தேங்க்யு ஜீஸஸ், தேங்க்யு ஜீஸஸ், தேங்க்யு ஜீஸஸ்…..

அருமைய்யன இந்த குடும்பத்தலைவியை உமது கரத்தில் கொடுக்கிறோம், கணவனைப் பிரிந்து வாழும் நேரத்தில் தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் ஆண்டவரான நீர் சகோதரியோடு இடைபடவேண்டுமாக கெஞ்சுகிரோம்…….ஆட்கொள்ளும் வழி நடத்தும்… பரிசுத்த ஆவியின் வழிநடத்துதலைத்தாரும்……. காத்துக்கொள்ளும் ஆமேன்….ஆமேன்….ஆமேன்….

ஸிஸ்டர்…. கர்த்தர் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்ளுவார்

சாரு ஜெபிச்சப்போ உள்ளதாட்டு நல்ல இருந்துது

சந்தோஷம்மா, ஆனாலும், உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே கர்த்தர் ஒரு மாறுதலை விரும்புகிறார்.

சாரு செல்லியது வெளங்கேல

அம்மா! நீங்க ‘ஆவிக்குரிய’ திருச்சபைக்கு தொடர்ந்து வரணும். கர்தருடைய அனுக்கிரகத்தை அப்போது பெற்றுக்கொள்வீர்கள்.

நாங்கொ கொவிலுக்கு எல்லா நாயிராச்சயும் பொவோமே. மவ அஞ்சதான் சண்டே ஸூல் பிள்ளியளுக்கு படுப்பிச்சு குடுக்குதா.

சங்கீதம் 1:2 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், “இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான்”ப் அதாவது ஆவிக்குரிய சபையில கிடைக்கிற மன்னா பிற திருச்சபைகளில கிடைக்காது.

ரோணிக்கம் மாமியும் செல்லிச்சி, அவியளும் மாமனும் இப்போ அஞ்சோட்டில்லா வரினும். இஞ்ச கோயில் எலசன்ல மாமன் தோத்தது சாருக்கு அறியிலாமா?

“ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்ஜியதைக் காணமாட்டான்” என்று யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறது….ஆகையினால தொடர்ந்து நம்ம உபவாச ஜெபத்துக்கு வாங்க கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார்.

நம்ம வீட்டுல அவிய வந்த பின்ன கேட்டு செல்லுதேன்.

“கலப்பையில் கை வைத்தபின் பின்னிட்டு பாராதே” என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், “நீங்கள் மனந்திரும்பி, ஒவ்வொருவரும் பாவமன்னிப்புக்கென்று இயேசுக்கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியின் வரத்தைப் பெறுவீர்கள்” என்று அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 2: 38 சொல்வதை வாசித்துப்பாருங்கள்.

இன்ச வீட்டில எல்லாரும் ஞாலஸ்னானம் எடுத்திருக்கியோம்.

“பிஸாசானவன் எவனை விழுங்கலாமென்று கெர்சிக்கிற சிங்கம் போல் அலைந்து திரிகிறான்” கிறிஸ்தவர்கள் மீதுதான் அவனது பார்வை இருக்கிறது. மாற்கு 1: 10 “அவர் ஜலத்திலிருந்து கரையேறினவுடனே” என்று சொல்லுவது எதைக் காட்டுகின்றது?

முழுக்கி ஞானஸ்னானம் எடுக்கப்பிடாதுண்ண்னாக்கு நாட்டேரு செல்லுதாரு.

ஆண்டவரது சித்தத்துக்கு விரோதமாக நாம் செயல் படக்கூடாது. பார்வோன் தனது இருதயத்தை கடினப்படுத்தினதின் நிமித்தமாக தன்னுடைய தலைப்பிள்ளையை இழந்துபோனான்….. வாதை அவன் கூடாரத்தில் இருந்தது…. கர்த்தரின் இரக்கத்தை அவன் இழந்துபோனான்.

பேடியாயிருக்கு…. பெண்ணுக்கு மாப்பிள்ள பாக்கணும்…

பயப்படாதீங்க! ஜெபத்துல வைப்போம். நீங்க தசமபாகம் மட்டும் குடுங்க, நகை கேட்காத ஒரு நல்ல பையனா கர்த்தர் நமக்கு காண்பிப்பார். இன்றைக்கு முழுஇரவு ஜெபம் இருக்கு உங்க மகள கூட்டீட்டு வாங்க விசேஷித்த ஜெபத்தை ஏரெடுப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அம்மா…ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ரத்தத்தை நான் இந்த வீட்டின் நிலைக்கால்களில் பூசுகிறேன்….

ஓ நானும் மோளுமாட்டு அஞ்சோட்டு வல்லாம்…

காட்சன் சாமுவேல்

தொடர்புக்கு palmyra_project@yahoo.com

Advertisements

குறிச்சொற்கள்: , ,

ஒரு பதில் to “ஆநிரை கவர்தல்”

  1. arputhaa Says:

    கிறிஸ்துவுக்கும் அன்பான சகோ, காட்சன்
    உங்களின் ”ஆநிரை கவர்தர்” பதிவு பல உண்மைகளை வெளிப்படையாக (மார்த்தாண்டம்?) வட்டார வழக்கில் இயல்பாக கூறும்படி உள்ளது. எனினும் குழந்தை ஞானஸ்நானத்தை ஆதரிக்கும் அல்லது அப்படித்தோன்றும் உங்கள் கருத்தில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. மற்றபடி இக்கதை நல்ல சம்மட்டி அடி – தவறான ஊழியர்களுக்கு

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s


%d bloggers like this: